Award winning Trophy for Staar Surgical ICL - Lens implantations

19th May 2024

Award winning Trophy for Staar Surgical ICL - Lens implantations

Euroeyes again for 2022 received Award winning Trophy for Staar Surgical ICL - Lens implantations (for treatment - Gao Du Jin Shi + GAO Du San Guang